Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.74 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.74 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΠΑΡ 2Γ & 32Α ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   4412/2016.
 
 
ΕΡΓΟ:AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΤΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 'ΙΑΝΟΣ'/ Κ.Α.2021ΕΠ81700007/ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:2.800.000,00€

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 12 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 24 Μαΐου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 2.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα