Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.11 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για παροχή υπηρεσιών δειγματοληψιών και αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών), νερών, εδαφών, και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερεών καυσίμων, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 16.900,00€ πλέον ΦΠΑ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 12:30 Προϋπολογισμός: 20.956,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα