Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 10.504.500,12€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Πρόκειται για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, που λύνουν τοπρόβληματις στέγασης στοπαλαιό κτίριο. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου οι νέοι επιστήμονες θα έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υψηλών προδιαγραφών οπού θα πραγματοποιείται αναβαθμισμένου επιπέδου έρευνα και διδασκαλία.
Φωτογραφικό υλικό