Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 180.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013

Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Το έργο αφορά σεπρομήθειακαι εγκατάστασησυστήματος επεξεργασίας νερού καιαποσκληρυντή νερούγια τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καθώς και 3 ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ.
Φωτογραφικό υλικό