Υποβολή υποψηφιοτήτων µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ)

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤ?Ν ΓΙΑ ΤΟ ?ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛ?Ν ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ