2017.13
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 30/1/2017
Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικού Τομέα ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)