2017.14
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 30/1/2017
Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ανατολικού Τομέα ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 2/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)