2017.21
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/2/2017
Προμήθεια - μεταφορά άλατος 2017 για την Π.Ε. Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 22/2/2017, 11:45 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)