Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.100 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.100 Πρόσκληση ανοικτής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32α του Ν.4412/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω  των ορίων του Ν. 4412/2016
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική  άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 
ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22PROC010768459 2022-06-18

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 11.100.000,00 € (με ΦΠΑ) Αντικαταστάθηκε από την 2022.102

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα