Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.103 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.103 H Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΡΙΑΣ».(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 163911)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα