Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / ΠΠΑ - Οδηγίες για τη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025

ΠΠΑ - Οδηγίες για τη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Εκδόθηκε η οδηγία 1/2022 με θέμα:
Οδηγίες για τη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα
Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 64957/10.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική
Απόφαση, καταχώριση στοιχείων ΤΔΠ/ΤΔΥ στο ΠΣ ΕΠΑ και έκδοση αποφάσεων ένταξης στο ΕΠΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα