Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα - Τρίκαλα, mis277150, 2010ΕΠ00680001

Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα - Τρίκαλα, mis277150, 2010ΕΠ00680001

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Με την προτεινόμενη πράξη θα κατασκευαστούν τμήματα της εθνικής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων ήτοι, η παράκαμψη "Αρτεσιανού" από Χ.Θ.
0+848 έως 3+331 και η παράκαμψη "Ριζοβουνίου" από ΧΘ 6+115 έως 8+880. Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην Ε.Ο Καρδίτσης - Τρικάλων
είναι η β4ν*, όπως προβλέπεται από τη εγκύκλιο 41/18-11-05/α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006, διαχωρισμένου οδοστρώματος με στηθαίο ασφαλείας
σκυροδέματος NJ, με 2*3,50 μ. λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μεταλλικά στηθαία στην πλευρική διαμόρφωση.
Στην πράξη επίσης περιλαμβάμονται:
I. Η κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός 2 κόμβων Αρτεσιανού και 3 κόμβων Ριζοβουνίου
II. Η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποστράγγιση της οδού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.320.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα