Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού στό Ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Ν.Μαγνησίας, mis107561,2011ΕΠ00680001

Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού στό Ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Ν.Μαγνησίας, mis107561,2011ΕΠ00680001

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013
Το έργο αφορά στην κατασκευή χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα μέγιστου ύψους 48 m, μήκος στέψης 191m, πλάτους στέψης 10m και
ταμιευτήρα συνολικού όγκου 1.300.000 m3, με τα συνοδά του έργα (έργα εκτροπής, αγωγός σύνδεσης φράγματος με το δίκτυο ύδρευσης,
δανειοθάλαμος και λατομείο αδρανών, οδικά έργα κ.λ.π.). Για τη στεγάνωση του υπόβαθρου θεμελίωσης προβλέπεται κουρτίνα και τάπητας
τσιμεντενέσεων. Ο υπερχειλιστής κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι μετωπικός με λεκάνη καταστροφικής ενέργειας.
Το έργο θα εκμεταλλευτεί την επιφανειακή απορροή της λεκάνης του ρέματος Μαυρομάτι, το οποίο εντοπίζεται στις Β/Α παρυφές του όρους ΄Οθρυς,
θα αποταμιεύει 1.200.000m3 νερού και σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των πηγών Μαυρομάτι κατάντι του φράγματος θα καλύψει ριζικά τις
ανάγκες ύδρευσης, με νερό αρίστης ποιότητας για τα επόμενα τουλάχιστον 40 χρόνια, των κατοίκων του οικισμού των δύο Δήμων Σούρπης και
Πτελεού, που αντιμετωπίζουν ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες οξύτατο πρόβλημα. Το νερό με το οποίο υδρεύονται σήμερα δεν επαρκεί για την
κάλυψη των τωρινών αναγκών κατά τη διάρκεια του θέρους, είναι δε ποιοτικά πολύ υποβαθμισμένο, επειδή σε πολύ μεγάλο ποσοστό προέρχεται
από γεωτρήσεις, τα νερά των οποίων είναι σκληρά ή υφάλμηρα, με μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν
ακατάλληλα για πόση και επιπρόσθετα να δημιουργούν και προβλήματα στο δίκτυο των αγωγών ύδρευσης από διαβρώσεις και συσσωρεύσεις
αλάτων στο εσωτερικό τους (φράξιμο αγωγών – διαρροές αγωγών που συνεπάγονται μεγάλες απώλειες σε νερό κ.λ.π.).
Με την ενίσχυση των υδραγωγείων με το νερό του ταμιευτήρα θα καταργηθεί η λειτουργία των γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ελλειματικότητας του υδάτινου ισοζυγίου της περιοχής.
Ωφελούμενοι από το έργο θα είναι 6.500 μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Σούρπης και Πτελεού καθώς και οι 8.500 περίπου παραθεριστές που
κατακλύζουν τους θερινούς μήνες τους παραλιακούς οικισμούς των δύο Δήμων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.755.260,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα