Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.385 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 20 Sep 2019 15:17:00 GMT
Λήξη: 24/09/2019, Προϋπολογισμός: 700.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.384 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 20 Sep 2019 09:16:00 GMT
---
(Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr - αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 84133)

Λήξη: 15/10/2019, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.383 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 12 Sep 2019 14:24:00 GMT Α.α. συστήματος 84546
Λήξη: 15/10/2019, Προϋπολογισμός: 392600.23€ ]]>
<![CDATA[ 2019.381 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 09 Sep 2019 08:34:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών οχηματων έτους 2019 »


Λήξη: 19/10/2019, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.379 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 04 Sep 2019 13:18:00 GMT Λήξη: 23/09/2019, Προϋπολογισμός: 130000.00€ ]]>