Λίστες Αναμονής Ειδικευομένων Ιατρών
Εδώ μπορείτε να δείτε τις Λίστες (Α) Αναμονής για Ειδίκευση και (Β) Υπηρετούντων Ιατρών, στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ανακοινώσεις
▪ Δημοσιεύθηκε η υπ'αριθμ.πρωτ. Υ10δ/οικ.85945/16-9-2013 Υ(ΦΕΚ 2348/τ.Β'/2013) Υπουργική Απόφαση "Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ του Ν.4052/2012". Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
▪ Σας ενημερώνουμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για ειδικότητα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία Πανεπιστημίου που να προκύπτει ότι ο γιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ισχύουν ως έχουν, ανάλογα με την περίπτωση.
▪ Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1090/τΒ΄/30-04-2014, δύο θέσεις ειδικευομένων Ιατρών της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, στο Γ.Ν.Λάρισας, μετατρέπονται σε δύο (2) θέσεις Ιατρών για ειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ίδιου Νοσοκομείου.
▪ Δημοσιεύτηκε ο υπ΄άριθμ. Νόμος 4316/24-12-2014 (ΦΕΚ 270/τΑ΄/24-14-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
▪ Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31-12-2014 (ΦΕΚ 68/τΒ΄/16-01-2015) Υπουργική απόφαση «Διαδικασία τοποθετήσεως Ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσοκομεία της χώρας».
▪ Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ.πρωτ.Α2δ/Γ.Π.οικ.13285/20-02-2015 (ΦΕΚ 353/τΒ΄/13-03-2015)Υπουργική απόφαση, «Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση».