Κομβικά Σημεία Ελέγχου (ΚΟΣΕ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τα ΚΟΣΕ ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Νόμου 3882/2010 (Α΄/166) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα ΚΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους (απόσπασμα Άρθρου 19, ν.3882/2010).


Email επικοινωνίας: kose.thessalia@thessaly.gov.gr