Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα - Τρίκαλα, mis277150, 2010ΕΠ00680001

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 9.320.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με την προτεινόμενη πράξη θα κατασκευαστούν τμήματα της εθνικής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων ήτοι, η παράκαμψη "Αρτεσιανού" από Χ.Θ.
0+848 έως 3+331 και η παράκαμψη "Ριζοβουνίου" από ΧΘ 6+115 έως 8+880. Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην Ε.Ο Καρδίτσης - Τρικάλων
είναι η β4ν*, όπως προβλέπεται από τη εγκύκλιο 41/18-11-05/α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006, διαχωρισμένου οδοστρώματος με στηθαίο ασφαλείας
σκυροδέματος NJ, με 2*3,50 μ. λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μεταλλικά στηθαία στην πλευρική διαμόρφωση.
Στην πράξη επίσης περιλαμβάμονται:
I. Η κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός 2 κόμβων Αρτεσιανού και 3 κόμβων Ριζοβουνίου
II. Η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποστράγγιση της οδού.
Φωτογραφικό υλικό