Ε.Ο. Τρικάλων Αρτας - Τμήμα από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά, mis295554, 2010ΕΠ00680019

20/12/2013
Προϋπολογισμός: 17.430.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή στο τμήμα της Ε. Ο. Τρικάλων - Άρτας, από Γέφυρα Καραβοπόρου έως και Λυγαριά (μήκους 9,50 km
περίπου) κύριας αρτηρίας διατομής β4ν* συνολικού ασφαλτοστρωμένου πλάτους 17,00 μ.
Επίσης θα κατασκευαστούν τρεις ισόπεδοι κόμβοι (Δροσερού, Παραποτάμου, Λυγαριάς) και θα αναμορφωθεί ο κόμβος Γόμφων. Θα
κατασκευαστεί συνδετήρια οδός διατομής β2 με την παλαιά εθνική οδό μήκους περίπου 1,10 km καθώς και το παράπλευρο δίκτυο δεξιά κατά τη
φορά της χιλιομέτρησης (SVR-1 μήκους 2,60 km περίπου) και αριστερά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης (SVR-2 μήκους 1,40 km περίπου). Το
παράπλευρο δίκτυο θα είναι διατομής ε2 στην περιοχή εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων πλην ενός τμήματος της SVR-1 (από Χ.Θ.
1+300 έως Χ.Θ.2+600 περίπου) το οποίο εξυπηρετεί περιοχές γεωργικής εκμετάλλευσης και θα είναι και διατομής η1..
Τέλος στην εργολαβία προβλέπεται ο Οδοφωτισμός των κόμβων με σιδηροιστούς 10 m και φωτιστικά σώματα Νa υψηλής πίεσης 250 watt και η
φωτεινή σηματοδότηση των κόμβων (με οπτικό σύστημα LED).
Φωτογραφικό υλικό