Βελτίωση δρόμου Πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης απο ΟΙΚ. ΠΥΛΗΣ μέχρι ΕΠ. Οδό Μουζακίου Παλαιομονάστηρου, mis355262, 2011ΕΠ00680018

20/12/2013
Προϋπολογισμός: 2.830.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης προς τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης
μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου - Παλαιομονάστηρου, συνολικού μήκους 3.500,00μ. περίπου, καθώς και κατασκευής ισόπεδου κόμβου επί
της επ. οδού Παλαιομονάστηρου - Μουζακίου.
Η εφαρμοστέα τυπική διατομή έχει καθοριστεί να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.25μ. έκαστη, με έρεισμα 1.25 μ. σε κάθε πλευρά του
δρόμου .
Στην αρχή της οδού και από την διατομή ΑΑ (Χ.Θ 0+0.00) έως την διατομή 12 (Χ.Θ 0+240) θα γίνει διαπλάτυνση της υφιστάμενης αστικής οδού με
ταυτόχρονη κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν αυτής. Κατόπιν η οδός θα αναπτυχθεί εντός των ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως του
Δήμου Πύλης και μέχρι την διατομή Δ4.
Το τμήμα από την διατομή Δ4 μέχρι και την διατομή Π38(Χ.Θ 1+462) το οποίο είναι ασφαλτοστρωμένο θα ανακατασκευαστεί πλήρως λόγω κακής
κατάστασης, ενώ ο υφιστάμενος αρδευτικός αύλακας που βρίσκεται κατάντι θα ανακατασκευαστεί επίσης.
Σε επιλεγμένες θέσεις πρόκειται να κατασκευαστεί υπενδεδυμένη τάφρος προκειμένου να μειωθεί το εύρος κατάληψης της οδού και να
προστατευθεί το σώμα της από τα όμβρια ύδατα.
Επιπλέον, πρόκειται να τοποθετηθεί μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας στις θέσεις όπου απαιτείται και να γίνουν εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης.
Τέλος, προκειμένου να καταστεί ασφαλής η κυκλοφοριακή σύνδεση του εν λόγω δρόμου με την Επ. Οδό Παλαιομονάστηρου- Μουζακίου, θα
κατασκευαστεί ισόπεδος κόμβος στη θέση σύνδεσης της οδού με την Επ. Οδό Παλαιομονάστηρου –Μουζακίου.
Φωτογραφικό υλικό