Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού Δ. ΑΓΙΑΣ, mis365158, 2011ΕΠ00680042

20/12/2013
Προϋπολογισμός: 307 500,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά στην ανάδειξη της Ιαματικής Πηγής στο Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς με στόχο την αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού
προϊόντος της περιοχής.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
α) Εκσκαφή και αποκάλυψη των φυσικών ιαματικών πηγών
β) Λιθόστρωση - Πλακόστρωση
γ) Διευθέτηση του ρέματος και ρύθμιση της ροής των υδάτων
δ) Δημιουργία χτιστών καθιστικών και περιπάτων σε διαφορετικά επίπεδα.
ε) Θέσεις στάθμευσης στην είσοδο/έξοδο της πλατείας.
στ) Αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης.
ζ) Φύτευση.
η) Ανάπλαση του κτιρίου των πηγών
θ) Δημιουργία υπόγειας κατασκευής ροής χειμάρρου
Φωτογραφικό υλικό