Προστασία - Αναβάθμιση Περιοχής Χρυσσαλίδας Δ. ΑΓΙΑΣ

20/12/2013
Προϋπολογισμός: 350 000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά στην προστασία- περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής
Χρυσαλλίδας της Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς έκτασης 5.182,72τ.μ.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
- εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε διάφορα βάθη ανάλογα με την
εργασία,
- κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα C12/15, όπου εδράζονται τα δάπεδα,
- επανεπίχωση των σκαμμάτων με χρήση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής,
- τοποθέτηση κρασπέδων,
- επίστρωση με διάφορα υλικά,
- εγκατάσταση φυτικής γης και φυτικού υλικού,
- εγκατάσταση φωτισμού,
- εγκατάσταση συστήματος άρδευσης
- την τοποθέτηση κάδων, καθιστικών και άλλων στοιχείων εξοπλισμού
Φωτογραφικό υλικό