Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας, mis374923, 2012ΕΠ00680034

20/12/2013
Προϋπολογισμός: 699.140,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το αντικείμενο πράξης αφορά την ψηφιακή προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού
των περιοχών Μετεώρων και Ολύμπου καθώς και το Σύστημα ηλεκτρονικής προβολής
και διαχείρισης τουριστικών και πολιτιστικών πόρων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και
ροών επισκεπτών στην περιφέρεια Θεσσαλίας (e-DMS).
Η ψηφιακή προβολή των δύο περιοχών σε συνεργασία με το σύστημα e-DMS
αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση στην προώθηση και διαχείριση του στρατηγικού
τουριστικού σχεδιασμού της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Είναι γεγονός ότι η συνεχώς αυξανόμενη υπολογιστικής ισχύς και οι εν γένει
δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν επιτρέψει στις ΤΠΕ να διαχειριστούν
σύγχρονες εφαρμογές οπτικοακουστικής προβολής και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερα
μεγάλων απαιτήσεων. Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη μορφή επικοινωνίας
ανθρώπου-μηχανής που τείνουν να προσεγγίσουν ολοένα και περισσότερο τον φυσικό
τρόπο που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει αφομοιώσει και επιλέξει για να επικοινωνεί με
τους γύρω του, μέσα από διαδικασίες βιολογικής εξέλιξης χιλιάδων ετών. Οι τεχνικές
καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου εικόνας και
ήχου υψηλής ευκρίνειας και πιστότητας αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο
σύγχρονα αντικείμενα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που απλώνεται σε πολλά
διεπιστημονικά πεδία, εισάγοντας καινοτόμες μορφές εικονικής πραγματικότητας σε
θέματα προβολής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Η αξιοποίηση της
τεχνολογίας λογισμικού και των ΤΠΕ, μαζί με τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και
διασυνδεσιμότητας των ποικίλων μορφών τερματικών ψηφιακών συσκευών, παρέχουν
τη δυνατότητα αξιοποίησης καινοτόμων διαδραστικών εφαρμογών ενημέρωσης και
εικονικής περιήγησης, τόσο στο ευρύ διαδικτυακό κοινό, όσο και σε επισκέπτες των
περιοχών σε κατάλληλα διαμορφωμένους μουσειακούς χώρους. Ιδιαίτερη, δε, έμφαση
δίνεται στα χαρακτηριστικά φορητότητας /κινητικότητας και ευχρηστίας των νέας
γενιάς τερματικών.
Φωτογραφικό υλικό