Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, mis 5003668, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610035

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 10.504.500,12€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρόκειται για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, που λύνουν τοπρόβληματις στέγασης στοπαλαιό κτίριο. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου οι νέοι επιστήμονες θα έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υψηλών προδιαγραφών οπού θα πραγματοποιείται αναβαθμισμένου επιπέδου έρευνα και διδασκαλία.
Φωτογραφικό υλικό