Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης στη Βορειοδυτική Ζώνη της πόλης Τυρνάβου, mis373965, 2012ΕΠ00680028

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.040.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε σαν στόχοτην αντιμετώπιση του θορύβου στο τμήμα της Ε.Ο. που διέρχεται πλησίον της κατοικημένης περιοχής του οικισμού του Τυρνάβου και συνίσταται στην τοποθέτηση των ανάλογων τεχνικών έργων, αντιθορυβικά πετάσματα, τεχνητά και φυτικά (δημιουργία ζώνης πρασίνου) σε μήκος 3 χλμ.
Φωτογραφικό υλικό