• 18/6/2020
  Διαβούλευση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), Περιφέρειας Θεσσαλίας
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: xaristyl@otenet.gr, έως και τις 20 Ιουλίου 2020, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή ο σχεδιασμός. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία εκπόνησης και οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσεις των μέτρων και δράσεων, για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


  Προϋπολογισμός : 104.270,00 Ευρώ
  Διάρκεια Διαβούλευσης : έως και τις 20 Ιουλίου 2020

  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
 • 8/7/2020
  Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο
  Το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του έργου "Αντικατάσταση του Σταθμού Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Βόλο και Αποκατάσταση της Λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετάδοσης των Δεδομένων Μέτρησης". Δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαβούλευση έχουν αποκλειστικά Εταιρείες ή Κοινοπραξίες εταιρειών που είναι δυνητικοί ανάδοχοι του έργου καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: periv.ydrooik.magn@thessaly.gov.gr, έως και τις 17 Αυγούστου 2020. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του παραπάνω έργου.


  Προϋπολογισμός : 148.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )
  Διάρκεια Διαβούλευσης Έναρξη: Τετάρτη 08-07-2020 Λήξη: Έως και Δευτέρα 17-08-2020

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ