• 3/7/2012
  Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων ...
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου στον Άξονα Προτεραιότητας 02- ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

  Κωδ ΟΠΣ : 374923
  Κωδικός ΣΑΕ : ΕΠ0068
  Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
  Διάρκεια Έργου: Δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 699.140,00€
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 568.406,50€
  Διάρκεια Διαβούλευσης: Από 03/07/2012 έως και 17/07/2012

  Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση : psifsygl_meteora_olympos@thessaly.gov.gr
  Στοιχεία Επικοινωνίας
  1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καραγκεντσίδου Μαρία: 2413506440, Μπαχτσεβάνος Γιώργος: 2413506235.
  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr
  Τεύχη Διακήρυξης
  Έντυπο Υποβολής Σχολίων
 • 16/8/2012
  Αποτελέσματα Διαβούλευσης του Έργου «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων ...
  Μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων της Διαβούλευσης του έργου, που έλαβε χώρα από τις 3/7 ως και 17/7/2012, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσιεύει τα • Αποτελέσματα Διαβούλευσης
 • 3/7/2012
  Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου ΟΠΣ 375328 «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών ..
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας».

  Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου στον Άξονα Προτεραιότητας 02- ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

  Κωδ ΟΠΣ : 375328
  Κωδικός ΣΑΕ : ΕΠ0068
  Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
  Διάρκεια Έργου: Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) : 424.390,24€
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 522.000,00€
  Διάρκεια Διαβούλευσης: Από 03/07/2012 έως και 17/07/2012
  Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση : psifsygl_egov@thessaly.gov.gr
  Στοιχεία Επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Θεοδοσίου Εύα: 2413506241, Παπαδήμος Γιώργος: 2413506238
  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr
  Σχέδιο Διακήρυξης Έργου
  Έντυπο υποβολής σχολίων
 • 2/10/2012
  Αποτελέσματα Διαβούλευσης του Έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών...
  Μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων της Διαβούλευσης του έργου, που έλαβε χώρα από τις 3/7 ως και 17/7/2012, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσιεύει τα • Αποτελέσματα Διαβούλευσης