• 30/4/2015
  Σύνταξη μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ζαγοράς Ν.Μαγνησίας
  Β" Στάδιο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ζαγοράς Ν.Μαγνησίας• Υλικό Μελέτης
 • 18/2/2015
  Σύνταξη μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ζαγοράς Ν.Μαγνησίας
  Α" Στάδιο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ζαγοράς Ν.Μαγνησίας • Υλικό Μελέτης
 • 7/7/2015
  Δημόσια Διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019
  Σύμφωνα με:
  • την ΥΑ 35829/2014/6-10-2010 (ΦΕΚ 2642/2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014 - 2019
  • την υπ.αριθμ 6/30-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
  η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημοσιά διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 στο οποίο:
  α. αποτυπώνονται τα δημογραφικά, οικονομικά κλπ χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση
  β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  γ. προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας

  Πολίτες, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπρόσωποι Οργανισμών και Συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις, διορθώσεις και προτάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το κείμενο, πάνω στο οποίο και θα στηριχθεί ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την Περίοδο 2014-2019.
  Σχόλια , παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και συγκεκριμένες δράσεις που θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτό μπορούν να αποσταλούν, μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015.
  Στοιχεία επικοινωνίας
  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, email: anapt.program@thessaly.gov.gr
  Πλήρες κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019
  Ερωτηματολόγιο