ΜΠΕ λατομείο μαρμάρων SUNNY Ελληνικά Ασβεστολιθικά Μάρμαρα & Πετρώματα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δ. Αλμυρού

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 86.000 m2, στη θέση Περδικοράχη της Τ.Κ. Φυλάκης, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας», φερόμενης ιδιοκτησίας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018