ΑΕΠΟ ΣΔΕΑ λατομείο αδρανών υλικών ιδιοκτ. Νταγκαλη Σοφία Δ. Παλαμά

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών & συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑΣ, έκτασης 139.404,19m2 , στη θέση «Μαυροβούνι», Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Δήμου Παλαμά, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 00 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΔΕΑ.pdf [857 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 00 ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ.pdf [9.914 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΕΠΟ.pdf [12.870 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 01 ΕΣΥΕ 1-200000.pdf [608 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 02 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ 1-2000.pdf [372 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 03 ΤΟΜΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1-2000.pdf [706 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 04 ΚΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 1-2000.pdf [998 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 05 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ 1-2000.pdf [428 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 06 ΤΟΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1-1500.pdf [723 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 07 ΜΟΡΦΗ 10ΕΤΙΑΣ 1-2000.pdf [458 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 08 ΤΟΜΗ 10ΕΤΙΑΣ 1-1500.pdf [610 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 09 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1-2000.pdf [491 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 10 ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 1-2000.pdf [2.862 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 11 ΤΟΜΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 1-1500.pdf [985 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 12 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1-2000.pdf [502 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 13 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-1000.pdf [992 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 14 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-5000.pdf [1.892 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 15 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1-10000.pdf [532 KB]
 • ΝΤΑΓΚΑΛΗ 16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-50000.pdf [2.738 KB]