ΜΠΕ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε Δ. Κιλελέρ σε ισχύ

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση θερμοηλεκτρικού σταθμού Χάλκης, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 662MW με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, Ν. Λάρισας
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1.ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΜΠΕ3_DS-signed.pdf [13.907 KB]
 • 10.Α1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΧΑΛΚΗ 2019 - ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΕ-Model_DS.pdf [38.002 KB]
 • 11.Τοπογραφικό διάγραμμα Γενική διάταξη σταθμού Μ1_DS.pdf [2.757 KB]
 • 12.Τοπογραφικό διάγραμμα Καράτζη Κάλυψη και δομηση Μ2_DS.pdf [2.742 KB]
 • 2.ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΜΠΕ Μή τεχνική περίληψη_DS.pdf [4.823 KB]
 • 3.ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΜΠΕ - Φωτογραφική τεκμηρίωση_DS.pdf [1.730 KB]
 • 4.Προσάρτημα I Υπολογισμός Ἀγωγού φ.α_DS.pdf [684 KB]
 • 5.Προσάρτημα ΙΙ Ανάλυση καύσεως φυσικού αερίου και εκπομπών NOx_DS.pdf [747 KB]
 • 6.Προσάρτημα IΙΙ Κατασκευή και λειτουργία αγωγού φ.α._DS.pdf [1.425 KB]
 • 7.Προσάρτημα IV Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα_DS.pdf [1.691 KB]
 • 8.ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Βασική Έκθεση_DS.pdf [6.238 KB]
 • 9.ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Εκθεση 1915_DS-signed.pdf [6.359 KB]
 • T_DS.pdf [1.127 KB]
 • Y-7_DS.pdf [285 KB]
 • βεβαίωση Πολεοδομίας Λαρίσης.pdf [261 KB]
 • Πτυχίο μελετητή περιβάλλοντος.pdf [192 KB]
 • Ρουμάνικος κανονισμός φυσικού αερίου στην Αγγλική_DS.pdf [9.011 KB]