Μ.Π.Ε. WIND HELLAS κωδ. θέσης 1204408 ΣΠΗΛΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Δ. Τεμπών σε ισχύ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδά έργα οδοποιίας και κωδικό θέσης «1204408 ΣΠΗΛΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ» της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E., στη θέση «Μπάρα» Σπηλιάς, στο Δήμο Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr), με ΠΕΤ: 2005299728.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020