Πληροφόρηση περί Φαρμακείων
Εδώ μπορείτε να δείτε τις Κενές Θέσεις Φαρμακείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και τα Φαρμακεία με Διευρυμένο Ωράριο, οργανωμένα κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ανακοινώσεις
Για το θέμα "Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες" ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4281-2014
- Νόμος 4272-2014
- Νόμος 1963-1991
Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το με ΑΔΑ:7ΙΦΤ7ΛΡ-Α17 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Λάρισας.
Για τον θεσμό των Φαρμακείων Διευρυμένου Ωραρίου ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4558-2018
Α. ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Β. ΛΙΣΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ