Βελτιστοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών Μεταφορών για την πράσινη κινητικότητα

14/12/2017
Πρωτότυπος τίτλος (ENG): Optimisation of Public Transport for Green Mobility
OPTITRANS Συν. Προϋπ/σμός: 1.358.785,00€
Κατηγορία: INTERREG EUROPE 2014-2020
Περίληψη
Οι μεταφορές στην Ευρώπη προκαλούν περίπου το 20 τοις εκατό του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ σχεδόν οι μισές εξ αυτών σχετίζονται με τις μεταφορές επιβατών. Για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα από την κινητικότητα, πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν τα σημεία συμφόρησης των δικτύων δημόσιων μεταφορών, ώστε να αποτελέσουν μοχλό σημαντικών μειώσεων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, καλύτερες επιλογές εισιτηρίων, αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ για την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο των διακυμάνσεων της ζήτησης , ενδυνάμωση χρονοδιαγράμματος,, υψηλότερη άνεση των επιβατών και προώθηση μιας καλύτερης εικόνας των δημόσιων μεταφορών. Μέσω της βελτίωσης των πολιτικών, τα δημοσία δίκτυα μεταφορών θα γίνουν πιο ελκυστικά, συντελώντας στην αύξηση του αριθμού επιβατών και κατά συνέπεια σε ανάπτυξη του τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών. Οι εταίροι θα συμμετέχουν σε ένα διαπεριφερειακό πλαίσιο μάθησης, όπου αυτές οι ερωτήσεις θα απαντώνται σε θεματικά σεμινάρια και αμοιβαίες αξιολογήσεις. Οι μελέτες και η έρευνα των καλών πρακτικών που θα αναπτυχθούν, θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα συντελέσουν τα διδάγματα που θα αναλυθούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών και θα ενσωματωθούν στα σχέδια δράσης.
...
Στόχοι
- Οικονομία χαμηλών ρύπων - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως στις αστικές περιοχές - Προώθηση βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας - Βελτίωση εφαρμογής περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών & προγραμμάτων στρατηγικών έξυπνης εξιδείκευσης
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες του έργου εκπροσωπώντας τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις στρατηγικές κινητικότητας/μεταφορών, συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσιών μεταφορών. Η διαδικασία οικοδόμησης ικανοτήτων βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών προσδοκάται ότι θα εφαρμοστεί ως σχέδιο δράσης μεταβατικά στην οικονομία χαμηλών ρύπων.
Χρονοδιάγραμμα: 1/1/2017 - 31/12/2022
Εταίροι / Partners
 
 
Διακριτικός Τίτλος
Προϋπ/σμός
Γερμανία
Μinistry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia  [Συντ]
430.000,00€
Ιταλία
Abruzzo Region
178.100,00€
Ισπανία
Granada Energy Agency Provincial Council
173.300,00€
Εσθονία
Tartu City Government
168.475,00€
Ελλάδα
147.300,00€
Κροατία
City of Zadar
137.670,00€
Ρουμανία
Bala Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association
123.940,00€
Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα