Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.