Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:
Της παρ.(α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β")
Των με αριθ. Αποφάσεων 235/2018 & 2475/2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης,
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ