Δικαιολογητικά για ανανέωση αδειών οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
ια ενημέρωση των υποψηφίων που εξετάζονται στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για ανανέωση αδειών οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, αναφέρουμε τααποκλειστικάδικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις