Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση της Πρόσκλησης 066ΚΕ συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα που περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση από τις 6/05/2019 και μετά.