Δημοσιοποίηση Στοιχειών Σύμβασης & Ανακοίνωση Διενεργείας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή: 1) Της παρ.(α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β") 3) Των με αριθ. Αποφάσεων 235/2018 & 2475/2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ««Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ», προϋπολογισμού 23.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ