Δημοσιοποίηση αίτησης φυσικού προσώπου για ανανέωση άδειας πωλητού λιανικής πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικό χώρο

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Η υπ΄αριθμ. πρωτ.: 2539/26-8-2019 αίτηση της Kατσαρού Φωτεινής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αιτήσεων της Υπηρεσίας μας, με αριθ. μητρώου αίτησης: Φ. 50. 53 προκειμένου να χορηγηθεί ανανέωση της άδεια πωλητού λιανικής πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικό χώρο, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα 4 του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005) και της Υ.Α (ΦΕΚ 1306/Β/2016).

Αριθμ. Ταυτότητας Π 511159
Δ/νση Δραστηριότητας: 4ο χιλ Ε.Ο. Ελασσόνας -Δεσκάτης.
Α.Φ.Μ.: 069476759 Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας..
Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.: ΝΑΙ.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 6 του υπ΄αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005), όπως ισχύει σήμερα
Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ