Κατάθεση αίτησης για χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), από την κ.ΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Δημητρίου, με έδρα εντός της οδού Χαρ.Φλωράκη 73, Τ.Κ. Καρδίτσας, Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ΑΦΜ 111630504, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, αίτηση της για χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, που έλαβε αρ. πρωτ.: 1833/02-09-2019
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (Γρ. Λαμπράκη 21, 43132 Καρδίτσας, τηλ. 2441354605) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.