Κατάθεση αίτησης για χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), από τον κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου, με έδρα εντός της οδού Καραϊσκάκη 109, Τ.Κ. Καρδίτσας, Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ΑΦΜ 140868357, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, αίτηση του για χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, που έλαβε αρ. πρωτ.: 1858/04-09-2019.
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (Γρ. Λαμπράκη 21, 43132 Καρδίτσας, τηλ. 2441354605) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.