Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων πράξεων επιχειρηματικότητας

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Καλούμε τους υπαλλήλους (µόνιµοι και µε σχέση εργασίας Ι.?.Α.Χ.) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείµενο: - Οικονοµικής κατεύθυνσης ή - Τεχνολογικής κατεύθυνσης ή - Θετικής Κατεύθυνσης οι οποίοι δύναται να συµµετέχουν στην αξιολόγηση έτσι όπως προβλέπεται κάθε φορά στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο της προς αξιολόγηση ?ράσης του ΕΠ ΠΘ 2014-2020 και έχουν ικανότητα χειρισµού Η/Υ (εφαρµογές word - excel και εφαρµογές διαδικτύου κλπ).