Χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον ΚΑΦΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευαγγέλου

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
Χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στον ΚΑΦΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευαγγέλου με έδρα στην Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δήμου Σοφάδων, Καρδίτσας και ΑΦΜ 076827984 με αρ.πρωτ.1926/01-10-2019 και ΑΔΑ: ΨΗΘΠ7ΛΡ-8Μ.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της στο κοινό, ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α).