Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου», προϋπολογισμού 650.000,00 €
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ