Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας,Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο « Ε.Ο. ΒόλουΒελεστίνου: Μελέτη Α/Κ Σέσκλου», προϋπολογισμού 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.) π
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ