Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠροτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων: Τμήμα Γεωργική Σχολή- Τερψιθέα», προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ