Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
Ανακοίνωσηπρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ" ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.