Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠροτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 1.468.209,69 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ