Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΧΥΤΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»προϋπολογισμού 216.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ