Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα άδεια ΕΔΧ ή μετατροπή άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, στην Π.Ε. Καρδίτσας

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ Αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.